در طول تاریخ بشر همواره تصویر، رنگ و گرافیک نقش بسزایی در تاثیر پذیری و دیدگاه افراد از محیط پیرامون داشته است . خلق یک هویت سازمانی از ابتدایی ترین و مهمترین اقدامات برندیگ به شمار می آید که تداعی کننده مفاهیم فرهنگی ، اجتماعی و آموزشی یک نهاد خصوصی می باشد. ضمن آنکه یک محیط آموزشی زیبا همواره می تواند زمینه خلاقیت و آرامش فراگیران و تمامی کادر آموزشی و اداری را فراهم آورد و حس آرامش و لذت را به تمامی افراد آن مجموعه انتقال دهد.

 

طراحی هویت بصری

 

خدمات گرافیک و برندینگ

طراحی گرافیک محیطی

 

خدمات گرافیک و برندینگ