گذری بر نرم افزار دفتر کلاسی الکترونیک آموزشگاهی

دفتر کلاسی الکترونیک آموزشگاهی دمِان، یکی از کاربردی ترین زیر سیستم های سامانه جامع مدیریت آموزشگاه دمِان است که به راحتی جایگزین دفاتر و کاربرگ های سنتی در موسسات و آموزشگاه ها شده و روندهای مربوط به ثبت ارزشیابی در…

بیشتر بخوانید