آموزشگاه های زبان اصفهان

 

۱

نام آموزشگاه : آموزشگاه زبان های خارجی پویش

آدرس : دروازه شیراز ، بلوار دانشگاه

وب سایت : www.pooyesh-institute.com

 

۲

نام آموزشگاه : موسسه زبان گویش

آدرس : خیابان بزرگمهر

وب سایت : www.gooyesh-edu.com

 

۳

نام آموزشگاه : آموزشگاه زبان های خارجی ستاک

آدرس : خیابان آپادانا

وب سایت : www.setakins.ir

 

۴

نام آموزشگاه : آموزشگاه زبان های خارجی کاج

آدرس : سپاهان شهر ، خیابان تعاون چهارم

وب سایت : www.kajlc.ir

 

۵

نام آموزشگاه : آموزشگاه زبان های خارجی  پایا

آدرس : خیابان دقیقی

وب سایت : www.payainst.ir

 

۶

نام آموزشگاه : آموزشگاه زبان های خارجی دیگر

آدرس : خیابان نظر شرقی

وب سایت : www.digarinst.ir

 

۷

نام آموزشگاه : آموزشگاه زبان های خارجی کوثر

آدرس : خیابان مطهری

وب سایت : www.kowsarinstitute.com

 

۸

نام آموزشگاه : آموزشگاه زبان های خارجی سخن سرایان

آدرس : خیابان توحید

وب سایت : www.sokhansarayan.com

 

۹

نام آموزشگاه : آموزشگاه زبان های خارجی هفت اقلیم

آدرس : خیابان فرایبورگ

وب سایت : www.hafteghlim-ins.com

 

۱۰

نام آموزشگاه : آموزشگاه زبان های خارجی بیتا

آدرس : خیابان هشت بهشت شرقی

وب سایت : www.bitainst.ir

 

۱۱

نام آموزشگاه : آموزشگاه سفیر اندیشه

آدرس :

وب سایت : www.safireandisheh.com

 

۱۲

نام آموزشگاه : زبانسرا اصفهان

آدرس : خیابان رزمندگان

وب سایت : www.isfahanzabansara.com

 

۱۳

نام آموزشگاه : موسسه نوین صدرا اسپادانا

آدرس : خیابان دانشگاه

وب سایت : www.nse.ac.ir