آموزشگاه های زبان اصفهان

 

1

نام آموزشگاه : آموزشگاه زبان های خارجی پویش

آدرس : دروازه شیراز ، بلوار دانشگاه

وب سایت : www.pooyesh-institute.com

 

2

نام آموزشگاه : موسسه زبان گویش

آدرس : خیابان بزرگمهر

وب سایت : www.gooyesh-edu.com

 

3

نام آموزشگاه : آموزشگاه زبان های خارجی ستاک

آدرس : خیابان آپادانا

وب سایت : www.setakins.ir

 

4

نام آموزشگاه : آموزشگاه زبان های خارجی کاج

آدرس : سپاهان شهر ، خیابان تعاون چهارم

وب سایت : www.kajlc.ir

 

5

نام آموزشگاه : آموزشگاه زبان های خارجی  پایا

آدرس : خیابان دقیقی

وب سایت : www.payainst.ir

 

6

نام آموزشگاه : آموزشگاه زبان های خارجی دیگر

آدرس : خیابان نظر شرقی

وب سایت : www.digarinst.ir

 

7

نام آموزشگاه : آموزشگاه زبان های خارجی کوثر

آدرس : خیابان مطهری

وب سایت : www.kowsarinstitute.com

 

8

نام آموزشگاه : آموزشگاه زبان های خارجی سخن سرایان

آدرس : خیابان توحید

وب سایت : www.sokhansarayan.com

 

9

نام آموزشگاه : آموزشگاه زبان های خارجی هفت اقلیم

آدرس : خیابان فرایبورگ

وب سایت : www.hafteghlim-ins.com

 

10

نام آموزشگاه : آموزشگاه زبان های خارجی بیتا

آدرس : خیابان هشت بهشت شرقی

وب سایت : www.bitainst.ir

 

11

نام آموزشگاه : آموزشگاه سفیر اندیشه

آدرس :

وب سایت : www.safireandisheh.com

 

12

نام آموزشگاه : زبانسرا اصفهان

آدرس : خیابان رزمندگان

وب سایت : www.isfahanzabansara.com

 

13

نام آموزشگاه : موسسه نوین صدرا اسپادانا

آدرس : خیابان دانشگاه

وب سایت : www.nse.ac.ir